genesispharm.eu Genesis Pharm - Hurtownia Farmaceutyczna, import r?wnoleg?y, hurtowa sprzeda? lek?w.

genesispharm.eu
Title: Genesis Pharm - Hurtownia Farmaceutyczna, import r?wnoleg?y, hurtowa sprzeda? lek?w.
Keywords: Genesis Pharm, Import r?wnoleg?y, handel r?wnoleg?y, leki z uni europejskiej, tanie leki
Description: Genesis Pharm to hurtownia farmaceutyczna zajmuj?ca si? importem i eksportem lek?w i preparat?w leczniczych na poziomie unii europejskiej
genesispharm.eu is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. genesispharm.eu has 43% seo score.

genesispharm.eu Information

Website / Domain: genesispharm.eu
Website IP Address: 89.161.229.115
Domain DNS Server: dns.home.pl,dns3.home.pl,dns2.home.pl

genesispharm.eu Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

genesispharm.eu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

genesispharm.eu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Fri, 12 Aug 2016 12:23:07 GMT
Server IdeaWebServer/v0.80

genesispharm.eu Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Genesis Pharm 5 1.48%
Import r?wnoleg?y 5 1.95%
handel r?wnoleg?y 1 0.38%
leki z uni europejskiej 0 0.00%
tanie leki 0 0.00%

genesispharm.eu Traffic Sources Chart

genesispharm.eu Similar Website

Domain Site Title

genesispharm.eu Alexa Rank History Chart

genesispharm.eu aleax

genesispharm.eu Html To Plain Text

Genesis Pharm - Hurtownia Farmaceutyczna, import r?wnoleg?y, hurtowa sprzeda? lek?w. english version Na Polskim rynku farmaceutycznym istniejemy ju? od 2003 r. jako operator sieci Apteki S?oneczne, w tej chwili nasza sie? aptek bazuje na dziewi?ciu punktach sprzeda?y mieszcz?cych si? w centralnej Polsce. Zebrali?my w ten spos?b wiedz? i umiej?tno?ci, kt?re pozwoli?y nam zdoby? do?wiadczenie na rynku handlu detalicznego i hurtowego w Polsce. wi?cej O NAS IMPORT R?WNOLEG?Y DOKUMENTY FIRMY AKTUALNO?CI KONTAKT Witamy w hurtowni farmaceutycznej Genesis Pharm Szanowni Pa?stwo, jako wieloletni operator sieci Apteka S?oneczna jeste?my specjalistami i korzystamy z zalet jakie niesie ze sob? handel oraz import r?wnoleg?y lek?w. Taka droga dystrybucji jest w pe?ni legalna i zgodna z obowi?zuj?c? liter? prawa (opiera si? na regulacjach oraz odpowiednich upowa?nieniach, kt?rymi nasza firma dysponuje i z kt?rymi mog? si? Pa?stwo zapozna?). Import r?wnoleg?y pozwala przede wszystkim na swobod? wymian? produkt?w medycznych mi?dzy krajami zrzeszonymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Posiadaj?c odpowiedni? licencj? ka?da firma i hurtownia farmaceutyczna jest w stanie podj?? si? zakupienia konkretnych, potrzebnych na lokalnym rynku, lek?w. Sprowadzenie ich z rynk?w zagranicznych wynika przede wszystkim z uzyskiwanych korzy?ci finansowych. Nasza firma podejmuje si? dzia?a? w ramach tej formy handlu. Zakup w ni?szej cenie, pokrycie koszt?w transportu oraz tych zwi?zanych ze zmian? etykiety, opakowania lub ulotki i tak pozwala na ostateczne obni?enie ceny produktu. Takie r?nice wynikaj? przede wszystkim z odmiennej polityki i gospodarki kraj?w wsp?lnotowych oraz stopnia zaawansowania sektora farmaceutycznego (w tym tak?e dost?p do sk?adnik?w aktywnych). Uwzgl?dniaj?c takie uwarunkowania oraz korzy?ci wynikaj?ce z realizacji importu i handlu r?wnoleg?ego pragniemy zapewni?, ?e d??ymy do uzyskania jak najni?szych i najkorzystniejszych dla naszych Klient?w cen produkt?w medycznych. Pragniemy, aby by?a to dla Pa?stwa oferta konkurencyjna w por?wnaniu do propozycji lokalnych dystrybutor?w oraz innych hurtowni farmaceutycznych. Wszystkie medykamenty dost?pne w naszym asortymencie posiadaj? niezb?dne pozwolenie wystawione przez Ministra Zdrowia. Zosta?o ono wydane na podstawie pozytywnego i korzystnego dla nas rozpatrzenia opinii Prezesa Urz?du Rejestracji prezentowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Opini? t? przedstawili?my Ministrowi Zdrowia w specjalnym raporcie. Ze wszystkimi dokumentami, kt?re potwierdzaj? zar?wno nasze uprawnienia, uzyskane pozwolenia, jak r?wnie? kwalifikacje mog? si? Pa?stwo zapozna? na naszej stronie. Zach?camy wi?c do tego, aby wykorzysta? mo?liwo?ci, kt?re daje import r?wnoleg?y, zwracaj?c szczeg?ln? uwag? na mo?liwo?ci ekonomiczne wynikaj?ce z uskutecznienia takiej formy dystrybucji. Na koniec pragniemy r?wnie? podkre?li?, i? wszystkie sprowadzane i dost?pne w sprzeda?y leki spe?niaj? wszelkie kryteria uj?te w dyrektywach i regulacjach unijnych dotycz?cych zasad realizowania importu r?wnoleg?ego. Import i handel r?wnoleg?y Nasza hurtownia farmaceutyczna prowadzi swoj? dzia?alno?? w oparciu o zasady importu r?wnoleg?ego lek?w. Jest to metoda pozwalaj?ca na sprowadzenie oryginalnych medykament?w z pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej b?d? Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie ich ceny s? ni?sze (co wynika przede wszystkim z ni?szych koszt?w produkcji). Taka forma handlu jest w pe?ni legalna a jej organizacja i realizacja podlega ?cis?ym regulacjom, wobec kt?rych si? stosujemy. Potwierdzaj? to uzyskane przez nas pozwolenia oraz certyfikaty, z kt?rymi mog? si? Pa?stwo zapozna?. Mo?liwo?? zakupienia farmaceutyk?w, pozyskanych w ramach handlu r?wnoleg?ego, daje mo?liwo?? ograniczenia koszt?w leczenia oraz profilaktyki. Wszystkie produkty medyczne, kt?re udost?pniamy i sprowadzamy s? oryginalnymi lekami referencyjnymi (dopuszczonymi do sprzeda?y zar?wno na rynku krajowym, jak i zagranicznym).wi?cej Aktualnosci W 2010 roku hurtownia Genesis Pharm osi?gne?a 3% udzia?u rynku exportu lek?w w Polsce w 2010 roku. Genesis Pharm Hurtownia farmaceutyczna Siedziba: Obywatelska 128/152 I pi?tro 94-104 ?od?, Poland tel. 42 253 73 73 fax. 42 253 73 72 Magazyn: ul. Obywatelska 128/152 parter 94-104 ??d?, Poland Nr Koncesji GIF-N-4111/7/AR/10 2015 Hurtownia Farmaceutyczna Genesis Pharm - Obywatelska 128/152 I pi?tro, 94-104 ?od?, woj. ??dzkie, tel. 42 253 73 73. NIP: 7282721552

genesispharm.eu Whois

Domain Name: GENESISPHARM.EU